خدمات شرکت گیلدا پژوهان سبز

انتقال دانش فنی به شرکتها و یا سرمایه گذاران مختلف در زمینه مواد شیمیایی تولیده شده توسط شرکت گیلدا پژوهان سبز

مشاوره و راهنمایی در جهت تولید و تدوین دانش فنی مواد شیمیایی خاص